Naar menu

Voorwaarden

Alle kleine en grote lettertjes

Voorwaarden

De dienstverlening van KPN Teletolk valt onder de Algemene Voorwaarden voor vaste en mobiele telecommunicatiediensten van KPN.

Voor KPN Teletolk gelden daarnaast de volgende aanvullende voorwaarden:


AANVULLENDE VOORWAARDEN KPN TELETOLK
19 maart 2021

ARTIKEL 1 – BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN
Algemene Voorwaarden
Deze aanvullende voorwaarden die betrekking hebben op de Dienst KPN Teletolk.

Betaalwijze
Automatische incasso dan wel enig later in te voeren wijze van betaling.

Contractant
Degene (m/v) die zich registreert om gebruik te kunnen maken van KPN Teletolk.

Dienst
De dienst KPN Teletolk.

Gebruiker
Degene die gebruikmaakt van KPN Teletolk.

Gebruiksperiode
De periode waarvoor Gebruiker heeft betaald, respectievelijk zal betalen.

KPN
KPN B.V.

ARTIKEL 2 – ALGEMENE BEPALINGEN
2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere Gebruiker van KPN Teletolk.

2.2 Eventuele in het kader van Dienst relevante en door KPN onderschreven gedragscodes zijn aangegeven op haar website. Voor zover relevant zijn deze gedragscodes van toepassing op deze Overeenkomst.

ARTIKEL 3 – TOTSTANDKOMING VAN EEN REGISTRATIE
3.1 Gebruiker staat in voor de juistheid van de door hem langs elektronische weg ingevoerde gegevens om een registratie tot stand te brengen. KPN is niet gehouden de juistheid van deze gegevens te verifiëren.

3.2 Met inachtneming van hetgeen elders in deze Algemene Voorwaarden is bepaald, is KPN gerechtigd de levering van de Dienst (tijdelijk) op te schorten indien de Gebruiker een of meer verplichtingen jegens KPN niet nakomt en deze niet-nakoming opschorting rechtvaardigt.

ARTIKEL 4 – GEBRUIK VAN DE DIENST
4.1 Het is Gebruiker niet toegestaan derden in de gelegenheid te stellen met behulp van zijn gegevens gebruik te laten maken van de dienst.

4.2 Het is Gebruiker niet toegestaan misbruik te maken van de Dienst, bijvoorbeeld door handelingen te verrichten, te doen of te laten verrichten.

ARTIKEL 5 – BEMIDDELING
5.1 De Dienst is niet bedoeld voor commerciële doeleinden. KPN Teletolk kan gesprekken met commerciële doelen weigeren of stopzetten.

5.2 Alle gesprekken waarvoor KPN heeft bemiddeld vallen onder zwijgplicht.

5.3 De medewerkers van de beeldbemiddelingsdienst zijn gediplomeerde tolken Gebarentaal. Zij staan allen ingeschreven bij de Stichting RTGS en werken volgens de beroepscode van de NBTG.

5.4 Gesprekken kunnen door KPN opgenomen of worden aanschouwd voor trainingsdoeleinden.

5.5 Het is Gebruiker niet toegestaan om - zonder nadrukkelijke toestemming van KPN - opnames van gesprekken te maken en/of te verspreiden.

ARTIKEL 6 – KWALITEIT, ONDERHOUD EN STORINGEN
6.1 KPN spant zich in om de verlening van de Dienst zo ongestoord mogelijk te laten verlopen. Het is technisch echter onmogelijk om elke storing of beperking van de dienstverlening te voorkomen.
Aansprakelijkheid voor het niet of niet goed functioneren van de Dienst bestaat alleen binnen de grenzen van deze Algemene Voorwaarden.

6.2 Storingen worden zo spoedig mogelijk nadat zij aan KPN bekend zijn geworden onderzocht en naar beste kunnen opgeheven.

ARTIKEL 7 – BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS
7.1 Indien en voor zover, al naar gelang van de gekozen Betaalwijze, KPN bij de uitvoering van de Dienst gegevens, waaronder persoons-, verkeers- en locatiegegevens verwerkt van Gebruiker, zal KPN dat doen met inachtneming van de toepasselijke wet- en regelgeving, in het bijzonder de AVG en de Telecommunicatiewet.

7.2 De wijze van verwerking van gegevens van de Gebruiker en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer zijn (voor zover van toepassing) neergelegd in het Privacy statement van KPN, zoals gepubliceerd op haar website. Indien nieuwe ontwikkelingen dit noodzakelijk maken zal dit Privacy statement worden aangepast. In de navolgende leden van dit artikel zijn enige bijzondere bepalingen aangaande de bescherming van de persoonlijke levenssfeer opgenomen.

7.3 KPN kan de in het eerste lid bedoelde gegevens verwerken voor eigen commerciële doeleinden, waaronder marktonderzoek, marketing- en verkoopactiviteiten, bestrijding van fraude en zulks met inachtneming van de voor de desbetreffende verwerking geldende doeleinden en mogelijkheden tot verzet, zoals nader aangeduid in het Privacy statement.

7.4 Voor zover op de Dienst van toepassing, zal KPN zal wettelijke verplichtingen tot verstrekking van gegevens (zoals in het kader van een strafrechtelijk opsporingsonderzoek) naleven.

ARTIKEL 8 – TARIEVEN EN BETALING
8.1 De Gebruiker is aan KPN vergoedingen voor de Dienst verschuldigd volgens de daarvoor vastgestelde en algemeen bekend gemaakte tarieven (onder andere op de www.kpn.com/teletolk). Het tarief bestaat uit een starttarief en een tarief per minuut waarbij betaling plaatsvindt via Betaalwijze.

8.2 Voor de bepaling van de verschuldigde bedragen zijn de gegevens van KPN beslissend, tenzij wordt aangetoond dat deze gegevens niet juist zijn. KPN zal bij de vaststelling van deze gegevens de zorgvuldigheid in acht te nemen die daarbij verlangd mag worden.

ARTIKEL 9 – KLACHTEN EN GESCHILLEN
9.1 De Gebruiker dient zich in geval van klachten of geschillen met betrekking tot de Dienst in eerste instantie te wenden tot KPN, via het door KPN daarvoor bekendgemaakte telefoonnummer of adres. KPN zal binnen 30 dagen na ontvangst van de klacht of het geschil inhoudelijk reageren, tenzij dit redelijkerwijs niet mogelijk is. In dat geval maakt KPN - met vermelding van de redenen - binnen die termijn aan de Gebruiker kenbaar wanneer de inhoudelijke reactie uiterlijk aan hem zal worden meegedeeld.

9.2 Indien de Gebruiker niet instemt met de behandeling van zijn klacht of geschil overeenkomstig artikel 10.1, is Gebruiker bevoegd het geschil aan de bevoegde burgerlijke rechter te 's-Gravenhage voorleggen.